Gran Canaria School of Languages


Poziomy, okres trwania, tematyka

 

Okres trwania:

 

Poniżej przedstawiamy szczeg?#322;owy program nauczania w zakresie zagadnień gramatycznych w każdym tygodniu trwania kursu na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1.

 

Poniższy schemat zawiera szczeg?#322;owe informacje na temat zagadnień poruszanych na poszczeg?nych poziomach od A1 do C1 w przeciągu 4 lub w przeciągu 5 tygodni trwania kursu (realizacja jedego pełnego poziomu następuje w przeciągu 4 lub 5 tygodni, oznacza to, iż identyczny program jest realizowany w 4 lub w 5 tygodni w zależności od miesiąca). Podział realizacji poszczeg?nych zagadnień może ulec zmianie w zależności od ilości os? w grupie, szybkości realizacji programu, postęp? jakich dokonują uczestnicy kursu etc.

 

Poziom C2 (zajęcia indywidualne) jest realizowany podczas 120 godzin lekcyjnych.

 

Opr?z zagadnień gramatycznych nasi lektorzy realizują r?nież na zajęciach zagadnienia leksykalne, praktyczne, tematyczne i kulturowe kładąc przy tym nacisk na cztery najważniejsze umiejętności językowe: m?ienie, pisanie, rozumienie ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem.


Poziom

Format

Max. liczba student?

Ilość Godzin/Tydzień

Czas trwania/Tygodnie

Beginner

A1

Standard course

14

20

4 to 5

Basic

A2

Standard course

14

20

4 to 5

Intermediate

B1

Standard course

14

20

4 to 5

Advanced

B2

Standard course

14

20

4 to 5

Superior

C1

Standard course

6

15

4 to 5

Master

C2

Private

1 or 2

-

-

 

 

Tematyka i tygodniowy rozkład zajęć:

 

Poziomy zaawansowania naszych intensywnych kurs? języka hiszpańskiego są dostosowane do wymog? Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Poziomy Biegłości Językowej przyjęte przez Radę Europy). Oferujemy zatem 6 poziom? zaawansowania: A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2.

 

Każdy z poziom? od A1 do C1 trwa od 4 do 5 tygodni w zależności od miesiąca (zobacz terminy rozpoczęcia zajęć). Zajęcia na poziomie C2 są realizowane na Kursach Indywidualnych (1+1) lub w parach (2+1) i mogą też stanowić kurs przygotowujący do egzaminu DELE Superior. W pierwszy dzień trwania kursu, przed rozpoczęciem zajęć, uczniowie są poddawani ustnemu testowi poziomującemu, aby dokładnie określić poziom zaawansowania i dobrać odpowiedni do indywidualnych potrzeb kurs językowy.

 

Poniżej przedstawiamy szczeg?#322;owy program nauczania w zakresie zagadnień gramatycznych w każdym tygodniu trwania kursu na poziomach: A1, A2, B1, B2 i C1.

 

Poniższy schemat zawiera szczeg?#322;owe informacje na temat zagadnień poruszanych na poszczeg?nych poziomach od A1 do C1 w przeciągu 4 tygodni trwania kursu. Podział realizacji poszczeg?nych zagadnień może ulec zmianie w zależności od ilości os? w grupie, szybkości realizacji programu, postęp? jakich dokonują uczestnicy kursu, etc.

 

Opr?z zagadnień gramatycznych nasi lektorzy realizują r?nież na zajęciach zagadnienia leksykalne, praktyczne, tematyczne i kulturowe kładąc przy tym nacisk na cztery najważniejsze umiejętności językowe: m?ienie, pisanie, rozumienie ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem.

 

A1

A1 Poziom Początkujący:

Po ukończeniu poziomu A1 uczeń jest w stanie samodzielnie formułować podstawowe zwroty i prowadzić prostą konwersację na tematy związane z własną osobą tj. zainteresowania, rodzina, preferencje; uczeń rozumie i potrafi zredagować proste teksty użytku codziennego np. karta dań w restauracji, poczt?ka, ogłoszenie, etc.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

 

Poziom Początkujący / Principiante / A1

Tydzień

Gramatyka

Tydzień 1

El alfabeto

Presente de los verbos ser, tener, trabajar, llevar y llamarse

Números del 1 al 101

Género y número de los adjetivos

Presente de los verbos regulares

Uso de los artículos

Adjetivos calificativos

Tydzień 2

Usos de los comparativos. Comparaciones adjetivas.

Comparativos regulares e irregulares

Preposiciones en y a con verbos de movimiento

Adjetivos y pronombres posesivos

Concordancia adjetivo – sustantivo

Presente de indicativo de los verbos irregulares

Verbos reflexivos

Adverbios y expresiones de frecuencia

Tydzień 3

Verbos defectivos: gustar, encantar, doler…

Pronombres de objeto indirecto

Adverbios también / tampoco

Perífrasis: estar + gerundio

Verbos de tiempo atmosférico

Muy / mucho

Uso de la preposición en

Pronombres indefinidos

Tydzień 4

Pronombres y adjetivos demostrativos

Números cardinales del 101 al millón

Preposición para

Perífrasis de obligación: hay que, deber, tener que + infinitivo

Perífrasis: ir a, pensar, querer + infinitivo

Perífrasis: poder + infinitivo

Perífrasis: preferir + infinitivo

A2

A2 Poziom Podstawowy:

Po ukończeniu poziomu A2 uczeń potrafi opowiadać o sobie: o swojej pracy, domu, czasie wolnym. Uczeń umie odnaleźć się w sytuacjach dnia codziennego tj. iść na zakupy, podr?#380;ować. Uczeń jest w stanie opisywać czynności wykonywane w przeszłości.


Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

Poziom Podstawowy / Básico / A2

Tydzień

Gramatyka

Tydzień 1

Pretérito indefinido: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales del pretérito indefinido

Preposiciones a/en

Perífrasis verbales: volver a + infinitivo, empezar a + infinitivo

Estar (pretérito indefinido) + gerundio

Tydzień 2

Pretérito perfecto: morfología (participios regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales de pretérito perfecto

Contraste pretérito indefinido / pretérito perfecto

Perífrasis verbales: acabar de + infinitivo

Pronombres de objeto directo y de objeto indirecto

Posición de los pronombres

Doble objeto directo y doble objeto indirecto

Tydzień 3

Pretérito imperfecto: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Marcadores temporales de pretérito imperfecto

Soler + imperfecto

Contraste de los tiempos de pasado: pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito imperfecto

Estar (pretérito imperfecto) + gerundio

La causa: porque, como

Tydzień 4

Futuro simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

Contraste futuro simple / futuro perifrástico (ir a + infinitivo)

Marcadores temporales de futuro

Condicional simple: morfología (verbos regulares e irregulares) y usos

B1

B1 Poziom Średniozaawansowany:

Po ukończeniu poziomu B1 uczeń potrafi wyrazić swoją opinię i prowadzić konwersację na r?#380;ne tematy np.: ekologia i środowisko naturalne, praca i szkoła, zdrowie oraz tematy osobiste tj. przyzwyczajenia, anegdoty, marzenia, preferencje, wydarzenia. Uczeń potrafi analizować kr?kie teksty literackie, artykuły i teksty przydatne w pracy. Uczeń potrafi r?nież zredagować kr?ki list osobisty i oficjalny.


Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

 

Poziom Średniozaawansowany / Intermedio / B1

Tydzień

Gramatyka

Tydzień 1

Revisión de la morfología y el uso de los tiempos de pasado.

Morfología y usos del condicional.

Expresiones de curiosidad y sorpresa.

Referencias temporales.

Expresiones de tiempo.

Presente histórico.

Morfología y usos del imperativo regular e irregular.

- Imperativo + pronombres

- Imperativos fosilizados (venga, vamos, mira)

- Imperativo negativo

- Revisión del imperativo negativo

- El imperativo en el español de América

Morfología y uso del futuro perfecto.

Contraste entre futuro perfecto, futuro imperfecto y condicional simple.

Marcadores de probabilidad (a lo mejor, quizás…).

¡Por qué + condicional!

Tener que (imperfecto) + infinitivo compuesto.

Tydzień 2

Morfología y uso del presente de subjuntivo, regular e irregular.

Estructuras con subjuntivo: ojalá, espero que, deseo que, quiero que

Expresiones de duda:

- Con indicativo: a lo mejor, igual

- Con indicativo o subjuntivo: quizá(s), tal vez, posiblemente, probablemente

- Con subjuntivo: puede (ser) que, es posible que, es probable que

Estilo indirecto de información.

Verbos y fórmulas de opinión:

- Me parece/es + adjetivo + que + subjuntivo

- Me parece/está + adverbio + que + subjuntivo

- Es un/una + sustantivo + que + subjuntivo

- Es cierto/evidente + que + indicativo

- Está claro + que + indicativo

Estructura: lo más/menos + adjetivo + es.

Argumentación: organizadores del discurso.

Pronombres personales en función de énfasis y contraste.

Tydzień 3

Revisión de usos de ser y estar.

Contraste entre indicativo y subjuntivo en las oraciones de relativo.

Oraciones de relativo con antecedente conocido o desconocido.

Oraciones temporales

- después de/antes de + infinitivo

- antes de que + subjuntivo

- cuando/después de que / hasta que + indicativo / subjuntivo

Otros nexos temporales

Tydzień 4

Oraciones causales

- porque/como/a causa de (que)/debido a (que)/por

- ya que/dado que/puesto que

- no porque…sino porque / no es que… sino que

Conectores de la argumentación

Oraciones consecutivas: por eso/por lo tanto/así que/de ahí que

Oraciones finales: para que/a fin de que/a que

B2

B2 Poziom Zaawansowany:

Po ukończeniu poziomu B2 uczeń potrafi swobodnie porozumiewać się używając r?#380;norodnego i bogatego słownictwa na tematy nieco bardziej skomplikowane (środki przekazu, ekonomia, sztuka etc.), rozumie skomplikowane teksty na konkretne tematy i te nieco bardziej abstrakcyjne. Uczeń potrafi prowadzić dyskusję na temat plus? i minus? r?#380;nych aktualnych zagadnień, potrafi bronić swojego punktu widzenia.


Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

 

Poziom Zaawansowany / Avanzado / B2

Tydzień

Gramatyka

Tydzień 1

Morfología y uso del pretérito imperfecto de subjuntivo

Contraste indicativo / subjuntivo

Oraciones impersonales con indicativo / subjuntivo

Estilo indirecto

Correlación de tiempos

Oraciones adjetivas o de relativo

Tydzień 2

Perífrasis de infinitivo, gerundio y participio

Acepciones del verbo dejar

Verbos de cambio

Revisión: usos de pasados

Conectores de argumentación

Oraciones condicionales

Estructuras condicionales

Tydzień 3

Usos de ser y estar

La voz pasiva

Ser o estar + adjetivo con cambio de significado

Expresiones descriptivas con ser y estar

Grados de comparación

Expresiones comparativas

Oraciones comparativas contrastivas

Como si/ ni que + imperfecto / pluscuamperfecto de subjuntivo

Estructuras intensificadoras y atenuadoras

Impersonalidad

Verbo ser con adjetivos de descripción: matices y diferencias

Verbo parecer(se)

Tydzień 4

Revisión de los pronombres relativos

Concordancia verbal: indicativo y subjuntivo

Oraciones subordinadas concesivas

Estructuras reduplicativas con subjuntivo

Oraciones finales

C1

C1 Poziom Zaawansowany Wyższy:

Po ukończeniu poziomu C1 uczeń potrafi formułować jasne, poprawne i rozwinięte wypowiedzi na r?#380;norodne tematy, potrafi poprawnie zaaplikować zdobytą wiedzę na temat języka w sytuacjach z życia codziennego i zawodowego używając przy tym bogatego i zr?#380;nicowanego słownictwa.


Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

 

Poziom Zaawansowany Wyższy / Superior / C1

Tydzień

Gramatyka

Tydzień 1

Indicativo / Subjuntivo: verbos de influencia, expresiones de valoración y sentimiento, verbos con cambio de significado.

Locuciones adversativas: pero, sino; si no; sino que.

Pronombres relativos (que, el/la/los/las que, quien/quienes, cuyo/cuya/cuyos/cuyas; el/la cual, los/las cuales, lo que, lo cual).

Oraciones de relativo.

Locuciones causales: porque, por qué, por que.

Tydzień 2

Indicativo / Subjuntivo: expresar condiciones, causa, consecuencia y finalidad; oraciones temporales y concesivas.

Contraste por/para.

Uso de preposiciones y locuciones preposicionales en sentido figurado: sobre, bajo, ante, tras; encima de, debajo de, delante de, detrás de; encima, arriba, debajo, abajo, etc.

Preposiciones y locuciones de tiempo y lugar: a, hacia, hasta, en, sobre, ante, de, al cabo de, dentro de, desde hace.

Tydzień 3

Indicativo / Subjuntivo: expresar comparaciones y modo.

Valores de se.

Estilo indirecto: cambios en el tiempo verbal, cambios en el modo, cambios en el nexo, cambios en adverbios y referencia espacial, cambios en la persona, verbos útiles.

El género de los nombres: masculino, femenino, invariables, casos especiales, cambio de significado según el género.

Formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio, participio.

El diminutivo: -ito, -cito, -ecito, -cecito.

Tydzień 4

Perífrasis verbales.

Verbos de cambio.

La voz pasiva.

Adverbios en –mente: frecuencia, tiempo, grado de certeza.

C2

C2 Poziom Biegłości Językowej:

Po ukończeniu kursu uczeń potrafi swobodnie, płynnie i precyzyjnie porozumiewać się nie popełniając przy tym błęd?. Potrafi przeprowadzić dyskusję na dowolny temat używając odpowiedniego słownictwa. Uczeń doskonale rozumie ze słuchu oraz na piśmie.


Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

Poziom Biegłości Językowej / Maestr? / C2

Gramatyka

Program zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia, kt?y z założenia powinien posiadać na tym poziomie zaawansowaną znajomość języka hiszpańskiego, i kt?y chciałby udoskonalić swoje umiejętności językowe poszerzając i wzbogacając zakres słownictwa, ćwicząc poprawny, bezwysiłkowy i spontaniczny wyb? konstrukcji gramatycznych w codziennej komunikacji. Gł?ny cel zajęć to pomoc w osiągnięciu przez ucznia poziomu jak najbliższego do bilingwizmu (dwujęzyczności).

 

Podczas trwania kursu ćwiczone są strategie komunikacyjne zar?no na poziomie języka formalnego, jak i języka potocznego (struktury syntaktyczno-funkcjonalne, leksykalne i semantyczne). R?nocześnie kładzie się tutaj nacisk na produkcję tekst? (na tym poziomie opr?z poprawności językowej oceniana jest, przede wszystkim, sp?ność tekstu i jego adekwatnośc do zadanego tematu pracy). Doskonalone są tutaj umiejętności związane zar?no z m?ieniem i pisaniem, jak i rozumieniem ze słuchu i czytaniem ze zrozumieniem.

The school was well recommended by a friend. I rate the course overall as excellent and I recommend the school to other students. I will book a Spanishcourse at the school again."


Kristin Sigurttardöttir, Iceland.

 


Nasza rada:


Nasza rada:

Ćwicz umiejętności językowe jeszcze przed przyjazdem do nas - powt?z zagadnienia gramatyczne lub czytaj artykuły w Internecie po hiszpańsku. Drobna powt?ka ułatwi Ci na samym początku naukę na kursie o zintensyfikowanej ilości godzin.